Obec Toporec
ObecToporec

Aktuality

Návrh záverečného účtu Obce Toporec za rok 2018

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta: vedúci/vedúca jedálne Toporec

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.05.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Toporci

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Toporci

Výsledky hlasovania v obci Toporec - "Voľby prezidenta SR"

Oznam o vyhlásení výberového konania - "Terénny sociálny pracovník"

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - ZVEREJNENIE

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - "Asistent učiteľa v materskej škole"

Výsledky hlasovania v obci Toporec - "Voľby prezidenta SR"

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec, špeciálny pedagóg MŠ

VOĽBY PREZIDENTA SR - kandidáti na prezidenta

VOĽBY PREZIDENTA SR - zverejnenie elektronickej adresy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - "Terénny pracovník"

Projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Toporec - publicita

Výber zamestnanca na pracovné miesto obecného úradu v Toporci

Oznam o výberovom konaní - pracovník komunitného centra

HARMONOGRAM ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU 2019

HARMONOGRAM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU 2019

Schválený rozpočet obce Toporec na rok 2019, 2020, 2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Návrh rozpočtu obce Toporec na roky 2019, 2020, 2021

Oznam o vyhlasení konkurzu na funkciu riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok..

Oznam o predaji pozemku.

Komunálne voľby 2018 - Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Správa o činnosti miestnej občianskej poriadkovej hliadky /MOPS/

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny - Pompa Matej

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny - Dunka Bartolomej

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Toporci - 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Toporec - 2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznam o predaji pozemku Čupka - Čupková

Nové fotografie na stránke obce Toporec

Záverečný účet obce Toporec za rok 2017

Štatút obce Toporec - aktualizácia

Pravidlá telocvične

VZN o používani telocvične

Oznámenie o dni a čase konania komunálnych volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí - odovzdávanie kandidátnych listín

Elektronická adresa na doručenie oznámenia delegáta za člena do vol.komisie

Menovanie zapisovateľky do miestnej volebnej komisie

Voľby do orgánov samosprávy obcí - oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Voľby do orgánov samosprávy obcí - oznámenie o počte obyvateľov

OZNÁMENIE O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH

Oznam o predaji časti pozemkov

Návrh - záverečný účet obce za rok 2017

Pozvánka 02.06.2018

Oznámenie o zriadení MOPs

VZN o používaní alkoholu na verejnosti.

Oznámenie o začatí konania na výrub stromov

Oznam pre návštevníkov toporeckej stránky

Návrh rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020

OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ DO RÓMSKEJ HLIADKY

NÁVRH VZN o prideľovaní obecných bytov 2017

Oznam pre návštevníkov tejto stránky

Správa nezávislého audítora s konsolidovanej uzávierky za rok 2016 

Správa nezávislého auditora za rok 2016 pre starostu a obecné zastupiteľstvo

Záväzná ponuka k Zámeru o prenájme nebytových priestorov

Oznam o Zámere prenájmu nebytových priestorov

Oznam o výberovom konaní na TSP Toporec

Výročná správa obce Toporec za rok 2016

Oznámenie o výberovom konaní KC Toporec

OZNAM FARNOSTI - VŠEBECNÉ POKYNY K PRÍPRAVE NA VYSLUHOVANIE SVIATOSTI

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznámenie o výrube drevín

Našli sme na internete

Oznam pre návštevníkov toporeckej webstránky

Správa o hodnotení dokumentu Územného plánu PSK

Sprievodný list ku strat. dokumentu PHSR VEĽKÁ LESNÁ

Oznámenie ku strat. dokumentu PHSR VEĽKÁ LESNÁ

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín - SAFANOVIČ

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín - TIS

Oznámenie o výrube - Pompa Jozef

Oznámenie o výrube- Koršňák  Miroslav 

Stretnutie rodákov 2016 na youtube

OZNAM PSK - poverenie na zastupovanie

PHSR - Prešovského samosprávneho kraja

Parlamentné voľby 2016 v obci

Záverečný účet a hospodárenie obce Toporec v roku 2015

Výročná správa obce Toporec za rok 2015

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE

NÁVRH VZN obce TOPOREC o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2016

Návrh rozpočtu obce Toporec na roky 207, 2018, 2019

 

 

Zobrazeno 1-30 z 122
#

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 8. ročník

Dátum: 10. 10. 2019

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj výtvarnú súťaž: Rodina bez cigariet 8. ročník.
Cieľom tejto súťaže je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 10. 10. 2019

Riaditeľka Základnej školy Toporec informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 10. 10. 2019

Riaditeľka Základnej školy Toporec informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 10. 10. 2019

Riaditeľka Základnej školy Toporec informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

DOTAZNÍK

Dátum: 4. 10. 2019

Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja. Pomocou tohto dotazníka bude možno spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK. Pre PSK je dôležité poznať názor občanov. Dotazník je potrebné vyplniť v priloženom linku.

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny

Informácia o začatí správneho konania

Dátum: 25. 9. 2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Dátum: 25. 9. 2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Dátum: 25. 9. 2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Dátum: 25. 9. 2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny

#

POZVÁNKA

Dátum: 24. 9. 2019

ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI SV. MICHALA

#

POZVÁNKA

Dátum: 4. 9. 2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ Toporec

Dátum: 15. 8. 2019

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ Toporec konaného dňa 07.08.2019

#

Miestna občianska poriadková služba - Toporec II

Dátum: 11. 7. 2019

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.
Trvanie projektu: 01.07.2019 - 30.06.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ Toporec

Dátum: 9. 7. 2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ Toporec konaného dňa 28.06.2019

Uznesenie zo zasadnutia OZ Toporec

Dátum: 8. 7. 2019

Uznesenie zo zasadnutia OZ Toporec konaného dňa 28.06.2019

#

OZNAM O PREDAJI POZEMKOV

Dátum: 4. 7. 2019

Oznam o predaji pozemkov

Územný plán obce Toporec - zmeny a doplnky č. 1 - jún 2019

Dátum: 2. 7. 2019

Zmeny ÚPO

#

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Dátum: 26. 6. 2019

Realizácia Európskeho zisťovania o zdraví

#

POZVÁNKA

Dátum: 25. 6. 2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

#

Zverejnenie projektu:Miestna občianska a poriadková služba

Dátum: 16. 4. 2018

Zverejnenie projektu:Miestna občianska a poriadková služba

Voľby do NR SR

Dátum: 26. 12. 2015

Informácia pre voliča

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 -2022

Dátum: 26. 12. 2015

PHSR 2016 - 2022

Elektronická adresa na doručenie oznámenia - voľby

Dátum: 8. 12. 2015

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2016: outoporec@slnet.sk

UZNESENIE O SCHVÁLENÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TOPOREC

Dátum: 8. 10. 2015

Uznesenie obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.10.2015

Realizácia projektu Terénna sociálna práca v obci Toporec

Dátum: 4. 9. 2015

Projekt

#

Projekt Terénna sociálna práca v obci Toporec - bližšie k občanovi

Dátum: 4. 9. 2015

Názov prijímateľa : Obec Toporec
Názov projektu: Terénna sociálna práca v obci Toporec – „bližšie k občanovi „
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu : obec Toporec , okres Kežmarok , samosprávny kraj Prešov
Časový rámec realizácie projektu : 10/2010 – 09/2012
Výška nenávratného finančného príspevku : 59 783,25 €
Kontaktné údaje : 052/4584046, fax: detto, outoporec@slnet.sk, www.toporec.sk
Ciele projektu, hlavné aktivity: Zlepšiť životnú situáciu ľudí so sociálne vylúčených skupín a skupín ohrozených obyvateľov prostredníctvom aktívnej pomoci TSP a ATSP
Cieľové skupiny: dlhodobo nezamestnaní, znevýhodnené skupiny nezamestnaných , obyvatelia z nízkym príjmom, pod hranicou chudoby , občania v nepriaznivej finančnej situácii

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európského sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Rodáci na Youtube

Dátum: 4. 9. 2015

Stretnutie rodákov dňa 18.07.2015

OZNAM O SPREVÁDZKOVANÍ DOMU SMÚTKU

Dátum: 24. 8. 2015

Oznam

#

Písali o nás

Dátum: 31. 7. 2015

Písali o nás

#

Oznam o vyhlásení možnosti prenájmu Domu smútku

Dátum: 30. 7. 2015

Oznam o vyhlásení možnosti prenájmu Domu smútku

Zobrazeno 1-30 z 122

Kontakt

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk

www.toporec.sk
IČO: 00 326 631

DIČ 2020697316

VÚB Banka: oooooooooooo

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Mapový portál obce

mapový portálVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.