Obec Toporec
ObecToporec

UZNESENIE O SCHVÁLENÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TOPOREC

Uznesenie obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.10.2015

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 10, odst. 1, písm. a/ zákona SNR č. 369/90 zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov na svojom  zasadnutí prijíma nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 30/2015
 S c h v a ľ u j e

podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


I. Berie na vedomie
1.    správu o prerokovaní Návrhu ÚPN-O Toporec vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávanie ÚPD a ÚPP RNDr. Eleonórou Weissovou reg. č. 223
2.    výsledky prerokovania Návrhu ÚPN-O Toporec
3.    že územný plán obce je základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni a je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb v k. ú. obce
4.    výsledok preskúmania Návrhu  ÚPN-O Toporec Okresným úradom v Prešove vyjadrenom v stanovisku č.OÚ-PO-OVBP1-2015/32622/75577 zo dňa 24.07.2015.

II.  súhlasí
s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených v procese prerokovania v Návrhu ÚPN-O Toporec    

III. schvaľuje

1. Návrh Územného plánu obce Toporec

Vypracovaný firmou ARKONA Košice (Ing. arch. Viktor Malinovský)

IV. vydáva
Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Toporec. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2015 tvorí prílohu tohto uznesenia.

V. žiada
1.    zverejniť záväznú územného plánu obce Toporec vyvesením na úradnej tabuli a webovej stránke obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom.

                                                            Zodpovedný: starosta obce
                                                            Termín:          

2.    vyhotoviť o obsahu Návrhu ÚPN-O Toporec registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
                                                      Zodpovedný: RNDr. Eleonóra Weissová
                                                      Termín: do 3 mesiacov


3.    označiť dokumentáciu Návrhu ÚPN-O Toporec schvaľovacou doložkou

                                                      Zodpovedný: starosta obce
                                                                 Termín:

4.    uložiť Návrh ÚPN-O v obci a na Okresnom úrade Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky a Stavebnom úrade v
                                                      Zodpovedný: starosta obce
                                                      Termín: 3 mesiacestarosta obce    ................................            prednostka OÚ .....................................
                                                                            

Uznesenie č. 31/2015
 S c h v a ľ u j e

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s časovým harmonogramom .starosta obce    ................................            prednostka OÚ .....................................

Dátum vloženia: 8. 10. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 6. 2019 10:21
Autor:

Kontakt

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk

www.toporec.sk
IČO: 00 326 631

DIČ 2020697316

VÚB Banka: oooooooooooo

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Mapový portál obce

mapový portálVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.