RSS Mapa stránok Vyhľadať

Výber jazyka

Toporec
ObecToporec

Výberové konanie na kontrolóra - kontrolórku obce

Obec Toporec
V zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Toporec

Obec Toporec

V zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov  vyhlasuje  

 Výberové konanie

na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Toporec

       Deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Toporec je určený na deň zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Toporec   dňa 11.05.2015 

 (úväzok 6,6 % t.j. 2,5 hod. týždenne) kandidát  musí spĺňať  

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 •  ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania´

2. Ďalšie predpoklady:

 • min. 5 ročná prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej,  právnickej
 • morálna bezúhonnosť
 • znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení,   zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce

3. Všeobecné podmienky:

·          hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce,

·          za svoju činnosť zodpovedá obecnému  zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej  činnosti

pracovný pomer hlavného kontrolóra je na kratší pracovný čas s úväzkom 2,5 hod./týždenne

·         funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného

zastupiteľstva, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona,

·          vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

·          plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov  obce.

4. Náležitosti prihlášky:

 • osobné údaje kandidáta,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zmien a doplnkov ,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní,
 • kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • profesijný životopis,
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi

5. Spôsob doručenia prihlášky:

 • kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Toporec  odovzdajú osobne alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra –  NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
 •  uzávierka prihlášok je 30. 04 2015 do 14:00 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady.

                                                                                                                                  PhDr Jozef Potanko

                                                                                                                                  starosta obce

Dátum vloženia: 20. 7. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 7. 2015 0:00
Autor:

Kontakt

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk

www.toporec.sk
IČO: 00 326 631

DIČ 2020697316

VÚB Banka: oooooooooooo

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál obce

mapový portálVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.