Menu

Obec Toporec
ObecToporec

Štatút obce

         Obecné zastupiteľstvo v Toporci na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení predpisov a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce Toporec

Š t a t ú t  o b c e

Prvá hlava

§ 1

Úvodné ustanovenia

1./    Štatút obce Toporec upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, zásadné základy hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenia a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovania čestného občianstva, cien obce a odmien.

2./    Štatút obce Toporec je základným normatívno-právnym organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

1./    Obec Toporec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí na jej území majú trvalý pobyt.

                   Územie Obce Toporec je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.

2./    Zmeny územia obce Toporec možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

3./    Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

4./    Obec má právo na svoje obecné symboly.

5./    Ukladať obci povinnosti zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1./    Obyvateľom obce Toporec je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

2./    Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinnosti.

Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 1-7 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

3./    Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

4./    Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo v obci.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolený a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miest. referendum/

5./    Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

§ 4

Samospráva obce Toporec

1./    Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť opravuje osobitý zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

2./    Samosprávu obce Toporec vykonávajú obyvatelia obce:

a/ orgánmi obce

b/ hlasovaním obyvateľov obce

c/ verejným zhromažďovaním obyvateľov obce

3./   Obec pri výkone samosprávy najmä:

a/ vykonáva úkony súvisiace s riadeným, hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

c/ rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkoch a vykonáva ich správu,

d/ usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitý predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k ustanoveniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

e/ zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných

priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych , športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

f/ zabezpečuje verejnoprospešné služby najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

g/ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce,

chráni životné prostredie aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

h/ plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce,

určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská

i/ obstaráva a schvaľuje územno – plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,

koncepciu  rozvoja  jednotlivých  oblastí  života  obce, obstaráva  a schvaľuj programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

j/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia  potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

k/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitých predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

l/ organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce

m/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých    vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

n/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitých predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

o/ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitého predpisu,

p/ vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

r/ vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku

Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

4./    Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a hnutiami,  občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

Druhá hlava

§ 5

Majetok obce

1./    Majetok obce Toporec tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov

2./    založených, resp. vytvorených obcou.

            Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

3./    Majetok obce Toporec sa používa najmä:

- pre verejné účely

      - na podnikateľskú činnosť

- na výkon samosprávy obce

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprístupné.

4./    Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely /najmä miestne komunikácie a iné verejné príslušenstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

5./    Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

6./    Majetok obce určený na výkon samosprávy obec môže použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a činnosť samosprávnych orgánov obce.

7./    Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

8./    Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 6

1./    Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve ,ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnic-kých osôb, ktorý bol v obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a   tvorby životného prostredia.

2./    Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľadovať, chrániť ho a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

- udržiavať a užívať majetok,

- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania       svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

      - viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

3./    Na rozmnožovanie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno organizovať obecnú zbierku alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4./    V majetkových veciach /majetkoprávnych záležitostiach/ obce Toporec koná v jej mene starosta.

§ 7

1./    Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

2./    Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpotových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinnosti upraví obecné zastupiteľstvo vo VZN..

3./    Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlad s platnou právnou úpravou.

§ 8

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

1./    Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú ,,Zásady hospodárenia s majetkom obce Toporec“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2./    Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

- majetok obce Toporec

- nadobúdanie a prevody vlastníctva obce

- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám

- správu majetku obce

- hospodárenia a nakladania s pohľadávkami a majetkovými právami obce

- nakladania s cennými papiermi

- aukčný predaj vecí

- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom

Tretia hlava

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 10

1./    Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

2./    Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami/mestami/ príp. právnickými a fyzickými osobami.

3./    Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 11

1./    Základom finančného hospodárenia obce Toporec je rozpočet obce zostavený na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

2./    Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť /§ 9 ods.3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/. To isté sa týka záverečného účtu obce.

3./    Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Príjmovú časť obce tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.

Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce a investičné výdavky.

4./    Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/ o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.

O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky, alebo o prijatí úveru rozhoduje obecne zastupiteľstvo na návrh starostu.

5./    Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

          6./  Účtovníctvo o stave a pohybu majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad.

7./    Obec môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a iné/ aké regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

8./    Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

9./    Ročnú účtovnú uzávierku obce Toporec overuje auditor /§ 9 ods.6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov  a obecný kontrolór/

§ 12

Rozpočtové provizórium

1./    Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtové provizórium, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2./    Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčastňujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

3./    Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú ,,Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce ,,Toporec“ , ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Štvrtá hlava

ORGÁNY  OBCE  TOPOREC

§ 13

Základné ustanovenia

1./    Orgánmi obce sú:

a/ obecné zastupiteľstvo

b/ starosta

2./    Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa potreba osobitých predpisov svoje orgány, ktorými sú:

a/ komisie /obecný úrad/

b/ dobrovoľný  hasičský zbor

Hlavný kontrolór je zamestnancom Obce Toporec a vzťahuje sa na neho primerane režim zák. č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.

3./    Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

 

§ 14

Obecné zastupiteľstvo

1./    Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Toporec zložený s poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Toporec.

2./    Obecné zastupiteľstvo v Toporci má 9 poslancov.

3./    Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

1./    Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Toporec a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2./    Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných      

právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať aj dôležitejšie úkony týkajúce sa toho majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.

b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný   účet.

c/ schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí   života obce. 

d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných

predpisov, pokiaľ sa neuznesenie , rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov     obce podľa § 11 a odst. 1. písm. b zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodla na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa  § 11 a ods. 1 písm. c/ cit. zákon.

e/ určovať záležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať  o prijatí úveru alebo pôžičky.

f/ vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja ob      a zvolávať verejné zhromaždenia občanov.

g/ uznášať sa na nariadeniach obce

h/ zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby  s majetkovou účasťou obce.

ch/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach.

i/ zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň práce.

j/ udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny.

k/ schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku.

l/ stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb,

m/ schvaľovať štatút obce,

n/ vyhlasuje dobrovoľnú zbierku a určuje jej podmienky § 11, odst. 4, písm. b/,

o/ dáva súhlas na pričlenenie obce  podľa § 2 a a odst. 1

3./   Podrobnú úpravu pravidiel obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania.

obecného zastupiteľstva, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Toporci.

§ 16

Starosta obce

1./   Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu starostu.

2./   Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a pracovno-právnych vzťahov pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom / § 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

3./   Starosta najmä:

a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,

b/ vykonáva obecnú správu,

c/ zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým    osobám,

d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom,  alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu

e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,

f/ podpisuje všeobecné záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva,

g/udeľovať cenu starostu obce,

h/vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok      odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a        zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

ch/ rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné   obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť.

            i/ starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

           j/ môže zvolávať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti

4./   Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

§ 17

Zástupca starostu

1./    Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva na návrh starostu obce.

2./   Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

3./   Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) aţ i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

4./   Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona, v prípade, že je zástupca dlhodobo uvoľnený zo zamestnania  na funkciu starostu, patrí mu plat,

 

5./    Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné       zastupiteľstvo môže zástupcu kedykoľvek odvolať.

6./    Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

a/ zvoláva vedenia zasadnutia obecného zastupiteľstva,

b/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu /§ 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov

c/vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením    chodu obecného úradu.

7./    Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne

8./    Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie úloh.

9./    Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu obsahuje Organizačný poriadok OÚ v Toporci.

§ 18

Hlavný kontrolór obce

1./    Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra.

 Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovno-právny vzťah k obci končí. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Obec môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.

2./    Hlavný kontrolór najmä:

a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetko obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií   obce      

     b/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,

     c/ predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

     d/ predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej

         činnosti,

    e/ hlavný kontrolór vybavuje sťažností,

    f/ vykonáva kontrolu aj na požiadanie starostu obce,

    g/ kontrolór, ktorý vykonáva činnosť pre viaceré obce už nieje potrebné, aby dotknuté

        obce uzatvorili o tomto zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a 

        zákona o obecnom zriadení , postačuje aby bol zvolený obecným zastupiteľstvom

       každej z týchto obcí,   

       e/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia       .    

          prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu                                                                                  

3./    Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

4./    Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

5./    Funkcia hlavného kontrolóra je nerozlučiteľná s funkciou

a/ poslanca obecného zastupiteľstva,

b/ starostu,

c/ člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,

d/ iného zamestnanca obce,

e/ podľa osobitného zákona.

6./    Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí:

a/ vzdaním sa funkcie,

b/ odvolaním z funkcie,

c/ uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,

d/ smrťou

7./    Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie ak:

a/ bol právoplatne odsúdený za úmyselne trestný čin alebo právoplatne za trestný čin, ak

    výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

b/ vykonáva funkciu podľa odseku 5,

c/ hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,

d/ bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkon boa obmedzená.

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

1./   Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné iniciatívne a kontrolné orgány.

2./   Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

3./   Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

4./   Obec Toporec má vytvorené tieto stále komisie:

- Komisia na ochranu verejného poriadku

            - Komisia stavebná a životného prostredia

            - Komisia školstva, športu a kultúry

5./   V prípade potreby a vhodností vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

6./   Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené:

a/ vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvanými obecnými orgánmi       k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým pre obec investičným zámerom,

b/ vypracúvajú návrhy, podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci  a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku            komisie informovať.

7./   Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvolá a vedia predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví najneskôr na svojom druhom zasadnutí.

8./   Komisie nemajú rozhodovacie právomoc.

§ 20

Obecný úrad

 

1./    Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce.

Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

2./    Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

b/ pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného  zastupiteľstva,

c/ pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom   a poplatkovom konaní,

d/ vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

e/ koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,

f/ organizačno – technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

3./    Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia , zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Toporci, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 21

Prednosta obecného úradu

Prednosta je zamestnancom obce, ktorého menuje a odvoláva starosta obce. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi obce. Vedie a organizuje prácu na obecnom úrade. Ďalšie úlohy prednostu sú uvedené v organizačnom poriadku obce .

§ 22

Dobrovoľný hasičský zbor

1./    V obci Toporec pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor Toporec, ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v Toporci.

Obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

2./    Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu obecného hasičského zboru s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v obci a veľkosť hasebných obvodov.

3./    Na čele dobrovoľného hasičského  zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo. Odvoláva ho z funkcie obecné zastupiteľstvo.

Funkcia veliteľa dobrovoľného hasičského  zboru  je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, s funkciou v štátnej správe.

4./    Veliteľ dobrovoľného hasičského  zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.

5./    Dobrovoľný hasičský  zbor :

-        vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní  síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,

-        vykonáva technické zásahy pri ohrozovaní života a zdravia,

-        poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,

-        podieľa sa zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných požiarnych zborov, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,

-        podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,

-        podieľa sa na organizovaní a vykonávaná preventívnych požiarnych kontrol,

-        podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,

-        plní ďalšie úlohy organizačného poriadku a pokynov starostu.

6./    Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenia a samotnú činnosť dobrovoľného hasičského  zboru sa riadi novým zákonom  o  Dobrovoľnom hasičskom zbore,  ktorý je samostatnom právnickou osobou,  so svojim IČOM a účtom.  Je financovaný  štátom a taktiež obcou v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách,  ktorý schváľuje každoročne obecné zastupiteľstvo.

1./    V obci Toporec pôsobí Obecný hasičský zbor Toporec, ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v Toporci.

Obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

2./    Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu obecného hasičského zboru s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v obci a veľkosť hasebných obvodov.

3./    Na čele obecného hasičského zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo. Odvoláva ho z funkcie obecné zastupiteľstvo.

Funkcia veliteľa obecného požiarneho zboru je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, s funkciou v štátnej správe.

4./    Veliteľ obecného požiarneho zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.

5./    Obecný hasičský zbor:

-      vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní  síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,

-      vykonáva technické zásahy pri ohrozovaní života a zdravia,

-      poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,

-      podieľa sa zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných požiarnych zborov, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,

-      podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,

-      podieľa sa na organizovaní a vykonávaná preventívnych požiarnych kontrol,

-      podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,

-      plní ďalšie úlohy organizačného poriadku a pokynov starostu.

 

6./    Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenia a samotnú činnosť obecného hasičského  zboru upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Obecného hasičského zboru v Toporci.

Piata hlava

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE

§ 23

1./    Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2./    Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh: /§ 11 a ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/

a/ na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,

b/ na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie  

    miestnej dane, alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia  

    obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,

c/ petície skupiny obyvateľov obce v počte 20 % oprávnených voličov ku dňu

    podania tejto petície.

3./    Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

4./    Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách od orgánov samosprávy obce. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

5./    Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

Šiesta hlava

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§ 24

1./    Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí...

2./    Obecné zastupiteľstvo alebo aj  starosta zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti  vždy:

-      ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,

-      ak o to požiada ¼ poslancov obecného zastupiteľstva.

 

3./    Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

4./    Podmienky organizovanie a uskutočňovanie verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovanie môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

5./    Verejné zhromažďovanie sa zvoláva oznámením na úradnej tabule na Obecnom úrade v Toporci, príp. iným vhodným spôsobom /napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod./. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

Siedma hlava

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 25

Úvodné ustanovenie

1./    Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

2./    Poslanci dbajú na to, aby všetko svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami časti obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými ďalšími zákonmi.

§ 26

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1./    Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2./    Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

3./    Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenie, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia t.z. sľubom nových poslancov

Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

§ 27

Práva a povinnosti poslancov

1./    Poslanec je oprávnený najmä:

a/ predkladať obecnému a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety pripomienky a námety,

b/ interpelovať starostu, o veciach týkajúcich sa ich práce,

c/ požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov    s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré   vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich    podnikania v obci,

e/ zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení      a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

 f/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny   výkon poslaneckej funkcie.

2./    Poslanec je povinný najmä:

a/ zložiť predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa  zúčastní,

b/ zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých    bol zvolený,

c/ dodržiavať Štatút obce Toporec a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva    v Toporci

d/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3./    Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávania poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

4./    Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti OZ

§ 28

Náhrady poslancov

1./    Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenie pracovného alebo obdobného pomeru.

Za jej výkon však obec môže poskytnúť odmenu a to ročne  najviac do výšky jedného platu starostu obce. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

2./    Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

3./    Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmeny /plat/.

Ôsma hlava

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MIESTÁM

§ 29

1./    Veci spoločného záujmu obce Toporec a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami obcami.

2./    Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

Deviata hlava

VZŤAHY SO ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI, S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKÝMI ZDRUŽENIAMI

§ 30

 

1./    Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s okresnými a obvodnými úradmi, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi organmi /prokuratúrou, súdom, políciou a pod./.

2./    Obec spolupracuje pri zabezpečení rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a politickými stranami a hnutiami a občianskými združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

Desiata hlava

 

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY

KRONIKA OBCE

 

PRVÁ ČASŤ

SYMBOLY OBCE

§ 31

Úvodné ustanovenia

Obecné symboly sú:

a/ erb obce

b/ zástava obce

§ 32

Erb obce Toporec

1./    Erb obce tvoria postavy svätého Filipa a sv. Jakuba ml..

2./    Erb obce sa používa:

a/ na insigniách starostu

b/ na listinách o udelení čestného občianstva obce Toporec, ceny obce Toporec a na

    uznaniach obce Toporec,

c/ na budovách, kde má sídlo obecný úrad v Toporci,

d/ na označenie katastrálneho územia obce Toporec,

e/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce Toporec,

f/ na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,

   Subjekty používajúce erb zhora uvedenými spôsobom sú oslobodené od platenia

   poplatkov.

 

3./    Listiny s erbom obce používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia, alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

      Listový papier  pri klasickej korešpodencií  môže obsahovať erb.

 

 Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoby, ktorá ho použila alebo používa.

Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo neprávne používanie erbu.

§ 33

Zástava obce Toporec

1.Zástavu obce Toporec tvoria farebné pruhy 2 žlté, 3 červené a 2 biele.

 

2 Zástavu obce Toporec používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach, obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň urči spôsob a trvanie výzdoby.

3.Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

4.Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava a európska zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo európska, potom štátna a vpravo obecná zástava.

§ 34

Čestné občianstvo obce

1./    Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Toporec.

 

2./    O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

3./    O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyk pocteného.

 

4./    Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Pamätnej knihy  obce.

 

5./    Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 35

Cena obce Toporec

1./    Cena obce Toporec sa môže udeliť za:

-      vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

-      činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrnyrozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

-      činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce aj jeho občanov.

2./    Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce.

Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

 

§ 36

Cena starostu obce Toporec

1./    Cenu starostu udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

2./    Cenu starostu obce Toporec tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

3./    Evidencia sa vedie v Kronike obce Toporec, ktorá ma obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 37

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

TRETIA ČASŤ

§ 38

Kronika obce Toporec

1./    Kronika obce Toporec sa vedie v úradnom jazyku.

2./    Zápis do kroniky sa vykonáva raz ročne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom a udalostiach v obce, a o ľuďoch , ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3./    Spracovaním kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

4./    Text ročných zápisov do kroniky môže schvaľovať kultúrna komisia alebo OZ.

Jedenásta hlava

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIACH

§ 39

Pomoc obyvateľov pri mimoriadnych situáciách

1./    Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu, alebo inú materiálnu pomoc.

2./    Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3./    Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4./    Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní  následkov živelnej pohromy a havárii prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 40

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

1./    Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2./    Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelné vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne. V obci musí byť však vyhlásený tretí stupeň ohrozenia.

Dvanásta hlava

§ 41

Spoločné a záverečné ustanovenia

1./    Štatút obce Toporec je základnou právnou normou obce Toporec. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2./    Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

     3./  Štatút obce bol zverejnený dňa 25.08.2018 na oznamovacej tabuli a na internetovej

      stránke obce

5./ Štatút obce Toporec bol schválený OZ dňa 10.09.2018 uz.č. 13/2018 c/ účinnosť nadobúda  dňa  27. 09. 2018.

Pôvodný Štatút  obce Toporec zo dňa 12.01.2015 týmto dňom zaniká.

PhDr. Jozef Potanko, starosta obce Toporec

                                                  

                          

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk

www.toporec.sk
IČO: 00 326 631

DIČ 2020697316

VÚB Banka: oooooooooooo

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mapový portál obce

mapový portálVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:96
TÝŽDEŇ:96
CELKOM:722125