Menu

Obec Toporec
ObecToporec

Starosta

• je predstaviteľom obce s najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
• skladá sľub, ktorý znie:
• "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 

• funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
o zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
o poslanca obecného zastupiteľstva
o predsedu samosprávneho kraja
o štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvolený
o vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
o podľa osobitného zákona.
• vykonáva obecnú správu
• rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
• zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia
• zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
• môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 odst. 6.
• je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
o neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest
Mandát starostu zaniká:
• uplynutím funkčného obdobia
• odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
• právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin
• vzdaním sa mandátu
• pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne výkony
• zmenou trvalého pobytu mimo územia obce
• vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu
• smrťou
• zrušením obce
Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva, ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

Gustav Pompa, starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk

www.toporec.sk
IČO: 00 326 631

DIČ 2020697316

VÚB Banka: oooooooooooo

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mapový portál obce

mapový portálVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:107
TÝŽDEŇ:107
CELKOM:722136