Obec Toporec
ObecToporec

VZN a Smernice obce

 1. Vnútorná smernica obce o podávaní a vybavovaní sťažností
 2. VZN o inventarizácií majetku obce
 3. Vnútorná smernica o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 4. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
 5. Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce
 6. Vnútorná smernica o zostavovaní konsolidovanej účt.uzávierky
 7. Vnútorná smernica o spôsobe účtovania a oceňovania DM v obci
 8. Smernica o verejnom obstarávaní 01/2011
 9. VZN o určení výšky príspevku za školné a za stravovanie v školskej jedálni pri MŠ
 10. VZN obce Toporec o ochrane pred povodňami.
 11. VZN o umiestňovaní hracích automatov
 12. VZN o prečíslovaní obce Toporec
 13. VZN o sociálnych službách a ich úhradach.
 14. Správa ku konsolidovanej uzávierke
 15. Správa audítora
 16. Komunitný plán obce Toporec na roky 2010-2013
 17. Štatút obecnej knižnice v Toporci
 18. Smernica o verejnom obstarávaní
 19. Návrh VZN o vylepovaní plagátov
 20. Návrh VZN o chove a držaní psov
 21. Návrh VZN o o podmienkách prísp. na stravovanie dôchodcov
 22. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Toporec
 23. Dodatok č. 1 k VZN o trhovom poriadku zo dňa 28.09.2009
 24. VZN obce o zápise do I.ročník ZŠ
 25. VZN o o určení výšky príspevku na činnosť školy a stravovanie v školskej jedálni pri MŠ
 26. VZN o odpadoch 2014
 27. Organizačný poriadok OBECNÉHO ÚRADU V TOPORCI
 28. Návrh Štatútu obce TOPOREC
 29. Smernica o finančnej kontrole
 30. VZN č. 2/2015 o určení dotácie na podporu financovania záujmového vzdelávania detí a mládeže s trvalým pobytom na území obce Toporec
 31. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Toporec
 32. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2015 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytovom dome postavenom s podporou štátu v obci Toporec
 33. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TOPOREC číslo 4/2015 zo dňa 05.10.2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu ÚPN-O Toporec.
 34. Všeobecné záväzne nariadeni eobce o zápise žiakov do ZŠ
 35. Všeobecné záväzne nariadenie obce oo dani z nehnutelnosti a poplatku
 36. Všeobecné záväzne nariadenie obce o ochrane ovzdušia
 37. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o zriadení a financovaní školského zariadenia– školského klubu detí (ŠKD) pri ZŠ 1.-4.ročník
 38. VZN - odpady 2016
 39. Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti
 40. Smernica, ktorou sa upravujú podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií), ďalej len „zákon“.
 41. Smernica o používaní kamerového systému
 42. Pracovný poriadok zamestnancov OBECNÉHO ÚRADU V TOPORCI
 43. Všeobecne záväzne nariadenie obce o prevádzkovaní cintorína a domu smútku.
 44. Všeobecne záväzné nariadenie obce TOPOREC 1 /2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Toporec Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku 2018
 45. Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou.
 46. VZN obce TOPOREC č. 4/2018 a Prevádzkový poriadok telocvične pri ZŠ Toporec
 47. VZN Obce Toporec č. 5/2018 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
 48. VZN Obce Toporec  č.6/2018, o určení výšky príspevku na činnosť školy a stravovanie v školskej jedálni pri MŠ

Kontakt

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk

www.toporec.sk
IČO: 00 326 631

DIČ 2020697316

VÚB Banka: oooooooooooo

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Mapový portál obce

mapový portálVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.