Menu

Obec Toporec
ObecToporec

VZN a Smernice obce

 1. Vnútorná smernica obce o podávaní a vybavovaní sťažností
 2. VZN o inventarizácií majetku obce
 3. Vnútorná smernica o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 4. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
 5. Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce
 6. Vnútorná smernica o zostavovaní konsolidovanej účt.uzávierky
 7. Vnútorná smernica o spôsobe účtovania a oceňovania DM v obci
 8. Smernica o verejnom obstarávaní 01/2011
 9. VZN o určení výšky príspevku za školné a za stravovanie v školskej jedálni pri MŠ
 10. VZN obce Toporec o ochrane pred povodňami.
 11. VZN obce Toporec 1/2020 - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Toporec
 12. VZN o umiestňovaní hracích automatov
 13. VZN o prečíslovaní obce Toporec
 14. VZN o sociálnych službách a ich úhradach.
 15. Správa ku konsolidovanej uzávierke
 16. Správa audítora
 17. Komunitný plán obce Toporec na roky 2010-2013
 18. Štatút obecnej knižnice v Toporci
 19. Smernica o verejnom obstarávaní
 20. Návrh VZN o vylepovaní plagátov
 21. Návrh VZN o chove a držaní psov
 22. Návrh VZN o o podmienkách prísp. na stravovanie dôchodcov
 23. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Toporec
 24. Dodatok č. 1 k VZN o trhovom poriadku zo dňa 28.09.2009
 25. VZN obce o zápise do I.ročník ZŠ
 26. VZN o o určení výšky príspevku na činnosť školy a stravovanie v školskej jedálni pri MŠ
 27. VZN o odpadoch 2014
 28. Organizačný poriadok OBECNÉHO ÚRADU V TOPORCI
 29. Návrh Štatútu obce TOPOREC
 30. Smernica o finančnej kontrole
 31. VZN č. 2/2015 o určení dotácie na podporu financovania záujmového vzdelávania detí a mládeže s trvalým pobytom na území obce Toporec
 32. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Toporec
 33. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2015 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytovom dome postavenom s podporou štátu v obci Toporec
 34. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TOPOREC číslo 4/2015 zo dňa 05.10.2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu ÚPN-O Toporec.
 35. Všeobecné záväzne nariadeni eobce o zápise žiakov do ZŠ
 36. Všeobecné záväzne nariadenie obce oo dani z nehnutelnosti a poplatku
 37. Všeobecné záväzne nariadenie obce o ochrane ovzdušia
 38. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o zriadení a financovaní školského zariadenia– školského klubu detí (ŠKD) pri ZŠ 1.-4.ročník
 39. VZN - odpady 2016
 40. Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti
 41. Smernica, ktorou sa upravujú podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií), ďalej len „zákon“.
 42. Smernica o používaní kamerového systému
 43. Pracovný poriadok zamestnancov OBECNÉHO ÚRADU V TOPORCI
 44. Všeobecne záväzne nariadenie obce o prevádzkovaní cintorína a domu smútku.
 45. Všeobecne záväzné nariadenie obce TOPOREC 1 /2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Toporec Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku 2018
 46. Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou.
 47. VZN obce TOPOREC č. 4/2018 a Prevádzkový poriadok telocvične pri ZŠ Toporec
 48. VZN Obce Toporec č. 5/2018 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
 49. VZN Obce Toporec  č.6/2018, o určení výšky príspevku na činnosť školy a stravovanie v školskej jedálni pri MŠ
 50. VZN Obce Toporec č. 1/2020 - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Toporec
 51. PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TOPOREC 2016 - 2022

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk

www.toporec.sk
IČO: 00 326 631

DIČ 2020697316

VÚB Banka: oooooooooooo

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mapový portál obce

mapový portálVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:46
TÝŽDEŇ:961
CELKOM:733686