Menu

Obec Toporec
ObecToporec

Zmluvy

 1. Zmluva o úhrade ekonomický oprávnených nákladov
 2. Dodatok č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
 3. Záložná zmluva
 4. Zmluva o diele
 5. Kúpno-predajná zmluva č. 1/2011
 6. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
 7. Dodatok č.DZ221402200670101 - HZ
 8. Kúpno predajná zmluva 2/2011
 9. Zmluva o poskytnutí FPna realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitelizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011
 10. Dohoda č. 14/§ 50 j/2011/NP
 11. Zmluva o dielo na dodávku prác
 12. Dohoda č. 27/§52/2011/NP/ V-2
 13. Nájomná zmluva      Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
 14. Zmluva o dielo č.11/2011
 15. Dodatok ku kúpno-predajnej zmluve 2/2011
 16. Zmluva o dielo na dodávku prác (podľa §536 a nasl.ObchZ)      KP Building s.r.o.
 17. Kúpno-predajná zmluva č.3/2011
 18. Dohoda č.10/§50j/2011/NP
 19. Dodatok č.1 k Dohode č.27/§52/2011/NP V-2
 20. Zmluva o dielo (A1/43/08/11)
 21. Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami na vodnom toku Toporský p., k. ú. Toporec v r. km 0,800-3,500
 22. Dohoda č.21/§50J/2011/NP
 23. Dodatok č.1 k Dohode č.21/§50j/2011/NP
 24. Kúpno-predajná zmluva č.4/2011
 25. Kúpna zmluva     uzatvorená 25.11.2010
 26. Dodatok č.1      Ku kúpnej zmluve uzatvorenej 25.11.2010
 27. Kúpno predajná zmluva č. 2/2012
 28. Zmluva o dielo č. SK 12367      Stannah, s. r. o., Žilina
 29. Dohoda č.56/§51/2012     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
 30. Zmluva o dielo č. 17022012   Jozef Raček - Tatratrend
 31. Zmluva o dielo     LIM PO, s. r. o.
 32. Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 1939/2011     Úrad vlády Slovenskej republiky
 33. Nájomná zmluva      Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 34. Dohoda č.8/§50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu v zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zá        Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 35. DOHODA o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami na vodnom toku Toporský p., k. ú. Toporec v rkm 0,300 - 3,300 uzatvorená podľa §51 Obč. zákonníka       Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
 36. DODATOK č.2 k zmluve č. Z-45/2008-CO o výpožičke       Obvodný úrad Kežmarok
 37. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb       Ing. Mária Pašková
 38. DOHODA o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa par.52 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č.23/§ 52/2012/NP V-2         ÚPSVaR Kežmarok
 39. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba v byte 1/2012
 40. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba v byte 2/2012
 41. Komunálna poisťovňa "Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie" č. 6205140212
 42. Komunálna poisťovňa "Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie" č.6205140112
 43. Zmluva o dielo č. 2012_07_09_MD_011        wanet, s. r. o., Banská Bystrica
 44. Zmluva o dielo zhotovenie projektu č.212
 45. Zmluva o spolupráci "Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach"
 46. Zmluva o dielo č. 4909.2070041FNO
 47. Dodatok č.1 k zmluve o dielo na dodávku prác
 48. Dodatok č.1 k Dohode č.8
 49. Zmluva o poskytovaní služieb pri zimnej údržbe ciest
 50. Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.
 51. Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č.34/§52/2012/NP V-2
 52. Zmluva o dielo č.16/2013          Mestský podnik Spišská Belá
 53. Zmluva o dielo č.36/2013          Mestský podnik Spišská Belá
 54. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávanie v centre voľného času uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka         Obec Vrbov
 55. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka          Spišské Podhradie
 56. Dodatok č.1 ku zmluve č.AD/2406/09/2010 Zmluva o aktualizácii dát        Topset
 57. Dodatok č.2 ku zmluve č. A/2406.0/03/2008 Zmluva o aktualizácii programov     Topset
 58. Dohoda o zebezpečení záujmového vzdelávanie v centre voľného času uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka
 59. Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami na vodnom toku Toporský potok, k.ú. Toporec v r.km 0,300 - 3,300 uzatvorená podľa § 51 Obč.zákonnníka
 60. DOHODA č.5/§50ú2013úNP o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zá               UPSVaR Kežmarok
 61. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka         Mesto Kežmarok
 62. Zmluva č.261/2013 - HÚ zo dňa 13.3.2013 o posytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností             Správa katastra Prešov
 63. Dohoda č.2 o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času               Mesto Podolínec
 64. Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu č. 25/2013          H+EKO, spol. s r.o., Košice
 65. Dodatok č.3 k zmluve č.A/2406.0/03/2008 Zmluv o aktualizácii programov               Topset Solutions, s.r.o.
 66. DOHODA číslo14/§52/2013/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec        ÚPSVR Kežmarok
 67. Zmluva o združenej dodávke plynu         RWE Gas Slovensko, s.r.o.
 68. Zmluva o dielo č. Sep/04/2013     FINEKOL, s.r.o.
 69. DODATOK č.1 k dohode číslo 14/§52/2013/ŠR na vykonávanie aktivačnej čínnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec        ÚPSVR Kežmarok
 70. Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá podľa §269 ods. 2 zákona 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších noviel           Grantprojekt, s.r.o
 71. Zmluva o dielo č.36/2013 uzatvorená v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení nesk.zmien a doplnení na zhotovenie diela                              Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o.
 72. Dodatok č. DOD/01 - 2013//208/2012-IZ-5.0/V          Fond sociálneho rozvoja
 73. Zmluva o dielo          Bangová
 74. Zmluva o dielo          Bango
 75. Zmluva č. KO/07/2013 o vývoze TKO uzvretá podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka   FINEKOL, s.r.o.
 76. Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov                                 Inpro-Poprad, s.r.o.
 77. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2212012017501                Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 78. DOHODA číslo 30/§52/2013/ NP VAOTP SR-2 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec                            UPSVaR Kežmarok
 79. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzavretá podľa § 269 ods.2 Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov               Brantner Poprad, s.r.o.
 80. Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov         Ing. Pašková
 81. Zmluva o poskytovaní služieb pri zimnej údržbe ciest        AT TATRY
 82. Dodatok č.DOD/02-2013//208/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach s kódom ITMS 27120130525 zo dňa 17.09.2012          FSR
 83. Zmluva o dielo č.2588/2013 uzatvorená podľa §536 a nasl.Obchodného zákonníka na vypracovanie a dodanie dokumentácie na územné rozhodnutie pre stavbu "TOPOREC, chodník na Hlavnej ulici I. a II. etapa"           ISPO, s.r.o.
 84. Zmluva o poskytovaní servisných služieb, ktorú podľa §536 a nasl.zák.č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení uzavreli medzi sebou           Geosense SK, s.r.o.
 85. Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov - č-2/2014             Inpro-Poprad, s.r.o.
 86. Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov - č-3/2014                Inpro-Poprad, s.r.o.
 87. Zmluva č.O/02/2014 o nakladaní s odpadmi uzavretá pdoľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka              FINEKOL, s.r.o.
 88. Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre RO alebo PO, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa§12 ods3.písm. b bod4., resp. bod 5. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o                UPSVaR Kežmarok
 89. Zmluva č. 459-112-9216/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností            Geodetický a kartografický ústav Bratislava
 90. Zmluva o dielo č.15/2013 uzatvorená podľa príslušných ustanovení §536-565 a nas. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na realizáciu stavby: "Komunitné centrum v Toporci - stavebné práce"                   IGLASS, spo. s r.o.
 91. DODODA č.4/§50j/NS/2014 - ŠR o poskytovaní príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 92. Dodatok č.4 ku zmluve č. A/2406/03/2008 Zmluva o aktualizácii programov                     Topset Solution, s.r.o
 93. Záväzné potvrdenie (zmluva)            Asanácia, s.r.o.
 94. Zmluva o dielo (zhotovenie stavby)            Drutexplast, s.r.o.
 95. Zmluva o uverejnení firmy uzatvorenej telefonicky             Mediatel, s.r.o.
 96. Zmluva o poskytnutí dotácie               Rímsko-katolícky farský úrad v Toporci
 97. Zmluva o poskytnutí služby - TKO            Bjalončík
 98. Zmluva o poskytnutí služby - TKO
 99. Zmluva o poskytnutí služby - TKO            Hohol
 100. Zmluva o poskytnutí služby - TKO           Kozub - Mini-Max
 101. Zmluva o poskytnutí služby - TKO           Ovox Toporec
 102. Zmluva o poskytnutí služby - TKO           Alojz Kačur, Píla pri kaštieli
 103. Zmluva o poskytnutí služby - TKO           Špeciálna základná škola
 104. Zmluva o poskytnutí služby - TKO           Základná škola Toporec
 105. Zmluva o dielo                                            František Svitana
 106. Zmluva o poskytnutí služby - TKO           Stredná odborná škola
 107. Zmluva o dielo (na zhotovenie veci)       Jankura
 108. Dodatok č.1/DZ22120120750101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2212012017501             Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 109. Objednávka programu biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny                       Východoslovenská energetika a.s.
 110. Zmluva o dielo                                            František Svitana
 111. Dohoda číslo 13/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších ob.služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na akt.činnosť formou menších obec.služieb pre obec             UPSVaR Kežmarok
 112. Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a násl.Obchodného zákonníka                             OK - Sport, Záhradnícka
 113. Zmluva o účasti na projekte č.30134/26120130025 ozavretá podľa ust.§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka                Metodicko-pedagogické centrum
 114. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas AČ formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj                Komunálna poisťovňa
 115. Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení                ÚPSVaR Kežmarok
 116. Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení                ÚPSVaR Kežmarok
 117. Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a násl.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov                                 IGLASS, spo. s r.o.
 118. Dohoda o podmienkach vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo RO alebo PO, ktorej zriaďovateľom je obec, resp.dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa §12 ods.3písm. b., bod 4.,resp.bod.5 Zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmen                                                      ÚPSVaR Kežmarok
 119. Dodatok č.1 k Dohode č.4/§50/NS/2014 - ŠR         ÚPSVaR Kežmarok
 120. Dohoda č.23ú§52a/2014/ŠR na vykonávanie aktiv.činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie akt.činnosti formou dobrovoľníckej služby PO alebo FO                       ÚPSVaR Kežmarok
 121. Dodatok č.1 k Dohode č.13/§52/2014/ŠR na vykonávanie akt.činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec              UPSVaR Kežmarok
 122. Zmluva o dielo č.0605/2014 uzavretá podľa § 536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. Obhcodný zákonník v platnom znení na vypracovanie žiadosti o NFP                        Special Care and Consulting, s.r.o. (KP Building)
 123. Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov                              Inpro-Poprad, s.r.o.
 124. Hromadná licenčná zmluva VPú14ú04584/001             Soza
 125. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č.451/174/14P                     PVPS, a.s.
 126. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č.449/174/14P                     PVPS, a.s.
 127. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č.449/174/14P                        PVPS, a.s.
 128. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č.450/174/14P                     PVPS, a.s.
 129. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č.451/174/14P                      PVPS, a.s.
 130. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č.453/174/14P                     PVPS, a.s.
 131. Zmluva o využívaní dátovej siete Prvá Internetová, s.r.o. na dobu neurčitú s viazanosťou minimálne do 31.8.2016              Prvá interentová, s.r.o.
 132. Dohoda o prechode cez pozemok                   Peter Svitana
 133. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy                    Východoslovenská distribučná, a.s.
 134. Zmluva o poskytovaní služby                           Slovenská pošta
 135. Nájomná zmluva uzavretá podľa ustanovení §663 a nasledovných Občianskeho zákonnika č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov                                                  Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
 136. Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl.Obchodného zákonníka           Krišanda
 137. Kúpno-predajná zmluva               IN kom, s.r.o.
 138. Kúpna zmluva uzavretá podľa §409 a nasl.Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.          Tehelňa STOVA
 139. Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov                                   Ing. Pašková
 140. Mandátna zmluva uzavretá podľa §566 a Obch.zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov                  RNDr. Eleonóra Weissová
 141. Dodatok č.1 k Zmluve o účasti na projekte č.30134/26120130025                            Metodicko-pedagogické centrum
 142. Zmluva o dielo            Svitana
 143. Kúpno-predajná zmluva č.1/2014            Borkowsky
 144. Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl.zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení č.4909.4070068FNO            Eurovia SK
 145. Dodatok č.1 k dohode č.35/2014/§10/KK-AC uzatvorenej podľa § 10 ods.3, ods.9 a nasl.zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení            UPSVaR
 146. Zmluva o prenájme nebytových priestorov              Patrik Svitana
 147. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb           Tcom
 148. Dohoda číslo 47/§51/2014/NP VAOTP SR-5               ÚPSVaR Kežmarok
 149. Zmluva o dielo medzi Obec Toporec a František Svitana              Svitana
 150. Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov z rozpočtu obce                 Biskupstvo Sp.Kapitula
 151. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorená podľa §536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov               IGLASS spol.s.r.o.
 152. Zmluva o dielo                   Svitana
 153. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 . IÚZ            Pašková
 154. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 . KÚZ           Pašková
 155. Dodatok č.1/2014 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 01.08.2007 v znení dodtaku č.1/2008 zo dňa 01.08.2008              Korpová
 156. DOHODA č.15/§12/AC/2014             ÚPSVaR Kežmarok
 157. Zmluva o dielo - verejné osvetlenie
 158. Dodatok č.1 k dohode číslo 23/!52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnuia príspevku na vykonávanie AČ formou dobr.služby právnickej alebo fyz.osoby               UPSVaR Kežmarok
 159. Dohoda číslo 47/§52/2014/NP VAOTP - 5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na AČ formou menších ob.služieb pre obec                UPSVaR Kežmarok
 160. Zmluva o dielo na prípravu prác uzavretá podľa§536 a násl.Obchodného zákonníka        František Plačko
 161. Rámcová zmluva na dodávku tovaru
 162. Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru           Šatalová, Železiarstvo
 163. Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru           LUMI, Pitoňák
 164. Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru OVOX               OVOX Toporec
 165. Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru Krišanda          Jaroslav Krišanda
 166. Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru Stor                   STOR
 167. Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru Svitana             Patrik Svitana - SVIT - EL
 168. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.1206/2014-KE zo dňa 11.09.2014                            Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
 169. Zmluva o poskytovaní verejných služieb                  Orange, s.r.o.
 170. DOHODA č.15/§52a/2015/NP VAOTP-5                     UPSVaR Kežmarok
 171. DOHODA č.1/2015/§54-VZ o poskytnutí fin.príspevku na podporu vytvárania prac.miest u verejných zamestnávateľov vymedzených oblastiach ver.zamestnávania podľa §54 ods.1 písm.a, zákona v znení nesk.predpisov v rámci národného projektu "Podpora zamestnávania             UPSVaR Kežmarok
 172. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb              P4U, s.r.o.
 173. Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov                 Geosense SK, s.r.o.
 174. Zmluva o uverejnení inzercie (QUO-01116-W9Y6/1)            Mediatel, s.r.o.
 175. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb            Orange, s.r.o.
 176. Dohoda o splátkach                Orange, s.r.o.
 177. Zmluva o spolupráci                P4U, s.r.o.
 178. Rámcová zmluva o dielo         P4U, s.r.o.
 179. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania                   Ultima Ratio, s.r.o.
 180. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb                               Geosense SK, s.r.o.
 181. Zmluva o spolupráci - Národný projekt Komunitné centrá, ITMS:27120130553                 Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny SR
 182. Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
 183. Zmluva o dielo Ev. číslo NSWD-004-5-2015-SK
 184. Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb
 185. Zmluva o dielo uzavretá podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka a par. 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 186. VSD - Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS00000809935
 187. DOHODA číslo 14/§ 52/2015/ŠR
 188. DOHODA uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
 189. DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo RO alebo PO, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod 5 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a
 190. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba v byte
 191. Zmluva o účinkovaní
 192. Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom
 193. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Poistka číslo: 6817205120
 194. Dohoda číslo 15840-46/2015-PP o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
 195. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
 196. Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre poistencov

197.   Nájomná zmluva - "Dom smútku"

198. Dodatok k dohode uzatvorenej podľa par.12 ods. 3, písm. b), bod 4. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

199. Slovak Telekom, a. s. - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

200. Zmluva o spolupráci Obec Toporec - Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny

201. Zmluva o dielo č.2015/01 na dodávku a montáž kamerového systému

202. Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2015/628

203.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy uzatvorená medzi NATUR-PACK, a.s. a Obcou Toporec

204.Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorená medzi NATUR-PACK, a. s. a Obcou Toporec

205.Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

206.Komunálna poisťovňa - POISTNÁ ZMLUVA poistenie majetku a zodpovednosti za škodu číslo návrhu PZ 0109002045

207.Zmluva o poskytnutí príspevku a prijatí za člena združenia

208.DOHODA č. 4/2015/par.54 - ŠnZ

209.DOHODA č.34/par.52a/2015/ŠR

210.Dodatok č. 1 k Zmluve o službách - Grantprojekt, s. r. o.

211.Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS 0000016633A

212.DOHODA o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času - obec VRBOV

213.Kúpna zmluva č.Z201519992_Z

214.Zmluva o prevzatí investorstva

215.Dodatok č.1 k Dohode číslo 34/§ 52a/2015/ŠR

216.Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

217.DOHODA číslo 32/§ 52/2015/NP PZVAOTP

218.Kúpno predajná zmluva č.1/2015

219.Zmluva o poskytovaní sociálnej služby "Opatrovateľská služba v byte 1/2016"

220.Zmluva o používaní dátovej služby INTERNETOVÉ PRIPOJENIE č.1501

221.DOHODA č.16/46/012/36 UPSVaR Kežmarok

222.Dodatok č.1 ku kúpno-predajnej zmluve č.1/2015

223.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - KUZ

224.Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - IUZ

225.Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a posyktovaní servisných služieb - Geosense SK, s. r. o.

226.Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe par. 4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z, z,- Okresný súd Kežmarok

227.Zmluva o umeleckom výkone - MAJA PRODUCTION, s. r. o.

228.Dodatok č. 1 k Dohode č.4/2015/par.54 - ŠnZ

229.Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov - MedKan, s. r. o.

230.Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov - MedKan, s. r. o.

231.Zmluva č.76123 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle par.51 Občianského zákonníka

232.DOHODA o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času uzatvorená podľa par.51 Občianského zákonníka

233.Zmluva v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. - Slovgram

234. Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb - Dôvera zdravotná poisťovňa

235. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Toporec v roku 2016 č. 3/2016

236. RK AGENTURA - Ing. Radovan Kňura

237. DODATOK k Zmluve o združenej dodávke plynu - RWE Gas Slovensko

238. DOHODA č.55/2016/ par.54 - CzKN - ÚPSVaR KK

239. DOHODA č.8/par.50j /NS/2016 - ŠR- ÚPSVaR KK

240. DOHODA č.29/2016/par. 54 - ŠnZ - UPSVaR KK

241. Kúpna zmluva - Alexander Gally

242. ZMLUVA O PRIPOJENÍ žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - VSD

243. Zmluva číslo: 565/174/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu - PVPS, a. s.

244. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Slovak Telekom, a. s.

245. RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - STRABAG, s. r. o.

246. ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV - NATUR-PACK, a. s.

247. DOHODA č. 17/par.52/2016 ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

248. ZMLUVA o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 22/PZ-KK /2016

249. DOHODA č. 16/46/012/62 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - ÚPSVaR Kežmarok

250. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - KOMUNÁLNA POISŤOVŇA

251. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - KOMUNÁLNA POISŤOVŇA

252. Kúpno predajná zmluva č. 1/2016

253. Zmluva č. 406/2016/OK - Prešovský samosprávny kraj

254. Zmluva č. 26/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Mesto Spišská Stará Ves

255. DODATOK č. 1 k zmluve č. 20140825/5327 - Prvá internetová, s. r. o.

256. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a. s.

257. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zmluvy A8264151 - Orange Slovensko, a. s.

258. Hromadná licenčná zmluva - SOZA

259. ZMLUVA č. KO/02/2016 o vývoze TKO - FINEKOL, s. r. o.

260. ZMLUVA č. O/19/2016 o nakladaní s odpadmi - FINEKOL, s. r. o.

261. ZMLUVA o nájme bytu č. 01/2016 - Zamkovský Ondrej

262. DOHODA č.103/2016 § 54 - CzKN o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť - ÚPSVaR Kežmarok

263. Zmluva o poskytovaní reklamných služieb - Register obchodných spoločností, s. r. o.

264. DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. objednávateľa ZoD 2016/GD/01/008 na stavbu: "Rekonštrukcia MK v obci Toporec I. etapa a II. etapa" - STRABAG, s. r. o.

265. DODATOK č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest - DataCentrum

266. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie z rozpočtu Obce Toporec č. 1/ 2016 - Mesto Podolínec

267. Príkazná zmluva uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianského zákonníka v platnom znení - RNDr. Paula Grivalská

268. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 01/2005 zo dňa 31. januára 2005 - ARPROG, a. s. Poprad

269. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2 Slovakia

270. DOHODA č.16/46/012/149 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - UPSVaR KK

271. DOHODA č. 16/46/010/85 uzatvorená podľa § 10 ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení - UPSVaR KK

272. DOHODA číslo 16/46/52A/178 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe - UPSVaR KK

273. ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva, č.zmluvy tz2016-11-28dh1 - TOPSET Solutions, s.r.o. , Stupava

274. ZMLUVA O AUTOKREDITE Č. 936743 - VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o.

275. NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY - ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s.

276. Dodatok č. 1 K ZMLUVE O ZABEZPEČOVACOM PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA Č. 897675

277. ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č.5190032609 - KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

278. DOHODA číslo 35/§ 52/2016/ŠR - ÚPSVaR KK

279.Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - číslo zmluvy poskytovateľa tz2016-12-14jv150 - TOPSET Solutions, s. r. o.

 

 

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk

www.toporec.sk
IČO: 00 326 631

DIČ 2020697316

VÚB Banka: oooooooooooo

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mapový portál obce

mapový portálVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:17
TÝŽDEŇ:932
CELKOM:733657