Menu

Obec Toporec
ObecToporec

Aktuality

Návrh záverečného účtu Obce Toporec za rok 2018

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta: vedúci/vedúca jedálne Toporec

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.05.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Toporci

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Toporci

Výsledky hlasovania v obci Toporec - "Voľby prezidenta SR"

Oznam o vyhlásení výberového konania - "Terénny sociálny pracovník"

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - ZVEREJNENIE

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - "Asistent učiteľa v materskej škole"

Výsledky hlasovania v obci Toporec - "Voľby prezidenta SR"

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec, špeciálny pedagóg MŠ

VOĽBY PREZIDENTA SR - kandidáti na prezidenta

VOĽBY PREZIDENTA SR - zverejnenie elektronickej adresy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - "Terénny pracovník"

Projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Toporec - publicita

Výber zamestnanca na pracovné miesto obecného úradu v Toporci

Oznam o výberovom konaní - pracovník komunitného centra

HARMONOGRAM ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU 2019

HARMONOGRAM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU 2019

Schválený rozpočet obce Toporec na rok 2019, 2020, 2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Návrh rozpočtu obce Toporec na roky 2019, 2020, 2021

Oznam o vyhlasení konkurzu na funkciu riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok..

Oznam o predaji pozemku.

Komunálne voľby 2018 - Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Správa o činnosti miestnej občianskej poriadkovej hliadky /MOPS/

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny - Pompa Matej

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny - Dunka Bartolomej

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Toporci - 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Toporec - 2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznam o predaji pozemku Čupka - Čupková

Nové fotografie na stránke obce Toporec

Záverečný účet obce Toporec za rok 2017

Štatút obce Toporec - aktualizácia

Pravidlá telocvične

VZN o používani telocvične

Oznámenie o dni a čase konania komunálnych volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí - odovzdávanie kandidátnych listín

Elektronická adresa na doručenie oznámenia delegáta za člena do vol.komisie

Menovanie zapisovateľky do miestnej volebnej komisie

Voľby do orgánov samosprávy obcí - oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Voľby do orgánov samosprávy obcí - oznámenie o počte obyvateľov

OZNÁMENIE O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH

Oznam o predaji časti pozemkov

Návrh - záverečný účet obce za rok 2017

Pozvánka 02.06.2018

Oznámenie o zriadení MOPs

VZN o používaní alkoholu na verejnosti.

Oznámenie o začatí konania na výrub stromov

Oznam pre návštevníkov toporeckej stránky

Návrh rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020

OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ DO RÓMSKEJ HLIADKY

NÁVRH VZN o prideľovaní obecných bytov 2017

Oznam pre návštevníkov tejto stránky

Správa nezávislého audítora s konsolidovanej uzávierky za rok 2016 

Správa nezávislého auditora za rok 2016 pre starostu a obecné zastupiteľstvo

Záväzná ponuka k Zámeru o prenájme nebytových priestorov

Oznam o Zámere prenájmu nebytových priestorov

Oznam o výberovom konaní na TSP Toporec

Výročná správa obce Toporec za rok 2016

Oznámenie o výberovom konaní KC Toporec

OZNAM FARNOSTI - VŠEBECNÉ POKYNY K PRÍPRAVE NA VYSLUHOVANIE SVIATOSTI

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznámenie o výrube drevín

Našli sme na internete

Oznam pre návštevníkov toporeckej webstránky

Správa o hodnotení dokumentu Územného plánu PSK

Sprievodný list ku strat. dokumentu PHSR VEĽKÁ LESNÁ

Oznámenie ku strat. dokumentu PHSR VEĽKÁ LESNÁ

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín - SAFANOVIČ

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín - TIS

Oznámenie o výrube - Pompa Jozef

Oznámenie o výrube- Koršňák  Miroslav 

Stretnutie rodákov 2016 na youtube

OZNAM PSK - poverenie na zastupovanie

PHSR - Prešovského samosprávneho kraja

Parlamentné voľby 2016 v obci

Záverečný účet a hospodárenie obce Toporec v roku 2015

Výročná správa obce Toporec za rok 2015

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE

NÁVRH VZN obce TOPOREC o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2016

Návrh rozpočtu obce Toporec na roky 207, 2018, 2019

 

 

Zobrazené 1-30 z 134

ROZPOČET OBCE TOPOREC NA ROKY 2020, 2021, 2022

Dátum: 18. 12. 2019

Schválený rozpočet obce Toporec na roky 2020, 2021, 2022

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dátum: 13. 12. 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať dňa 16.12.2019.

Oznam o vyhlásení výberového konania

Dátum: 11. 12. 2019

Pozícia: Terénny sociálny pracovní - 2 pracovné miesta

Miestna občianska poriadková služba - Toporec II

Miestna občianska poriadková služba - Toporec II

Dátum: 11. 12. 2019

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 1

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM

Dátum: 6. 12. 2019

Obec Toporec pozýva všetky deti na stretnutie s MIKULÁŠOM

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dátum: 3. 12. 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ konané dňa 4.12.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dátum: 2. 12. 2019

Verejná vyhláška o znovu prerokovaní návrhu Zmeny a doplnky č. 1 Územnoplánovacej dokumentácie obce Toporec

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TOPOREC - ZMENY A DOPLNKY Č. 1

Dátum: 28. 11. 2019

Zmeny ÚPO

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ

Dátum: 28. 11. 2019

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.11.2019
Návrh rozpočtu obce Toporec na rok 2020, 2021, 2022

ICLIC. ONDREJ PORUBEC

20. VÝROČIE ÚMRTIA KŇAZA ICLIC. ONDREJA PORUBCA

Dátum: 22. 11. 2019

V týchto dňoch si pripomíname 20. výročie úmrtia nášho kňaza - Vdp. Ondreja Porubca, ktorý pôsobil vo farnosti 30 rokov. Pri tejto príležitosti je na obci pietna spomienka, ku ktorej sa môžu zapojiť aj občania, pričom svoju účasť môžu vyjadriť aj zápisom do pamätnej knihy.

POZVÁNKA NA ZABÍJAČKU 1

POZVÁNKA NA KATARÍNSKU ZABÍJAČKU

Dátum: 20. 11. 2019

OBEC TOPOREC VÁS POZÝVA NA KATARÍNSKU ZABÍJAČKU

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ

Dátum: 6. 11. 2019

Obec Toporec v súlade s § 15 ods. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje informácie o zdrojoch ohrozenia, rozsahu ohrozenia, následkoch na postihnutom území a spôsobe varovania obyvateľstva a záchranných prácach, úlohách a opatreniach a podrobnostiach o tom, kde sa dajú získať informácie s plánom ochrany v rámci Obce Toporec.

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Dátum: 25. 10. 2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín.

Voľby do NR SR 2020

Dátum: 25. 10. 2019

Informácia o voľbe poštou:

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

ZVEREJNENIE

ZVEREJNENIE

Dátum: 22. 10. 2019

Zverejnenie emailovej adresy - voľby do NR SR 2020

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Dátum: 21. 10. 2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 10. 10. 2019

Riaditeľka Základnej školy Toporec informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 10. 10. 2019

Riaditeľka Základnej školy Toporec informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 10. 10. 2019

Riaditeľka Základnej školy Toporec informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

DOTAZNÍK

Dátum: 4. 10. 2019

Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja. Pomocou tohto dotazníka bude možno spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK. Pre PSK je dôležité poznať názor občanov. Dotazník je potrebné vyplniť v priloženom linku.

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny

Informácia o začatí správneho konania

Dátum: 25. 9. 2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Dátum: 25. 9. 2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Dátum: 25. 9. 2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania

Dátum: 25. 9. 2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Dátum: 24. 9. 2019

ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI SV. MICHALA

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Dátum: 4. 9. 2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ Toporec

Dátum: 15. 8. 2019

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ Toporec konaného dňa 07.08.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ Toporec

Dátum: 9. 7. 2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ Toporec konaného dňa 28.06.2019

Uznesenie zo zasadnutia OZ Toporec

Dátum: 8. 7. 2019

Uznesenie zo zasadnutia OZ Toporec konaného dňa 28.06.2019

OZNAM O PREDAJI POZEMKOV

OZNAM O PREDAJI POZEMKOV

Dátum: 4. 7. 2019

Oznam o predaji pozemkov

Zobrazené 1-30 z 134

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk

www.toporec.sk
IČO: 00 326 631

DIČ 2020697316

VÚB Banka: oooooooooooo

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál obce

mapový portálVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:402
TÝŽDEŇ:1509
CELKOM:748197